I nedanstående villkor skall med "Old Mutual Wealth" avses Old Mutual Wealth Holdings Ltd, Old Mutual House, Portland Terrace, Southampton SO14 7EJ, för egen del och som agent för sina dotterbolag, sitt moderbolag samt för eventuella systerbolag.

1. Efterlevnad av villkoren

1.1 Du vill erhålla tillgång till denna informationstjänst ("Tjänsten"), vilken tillhandahålls genom Old Mutual Wealths Extranet ("Extranet"). Genom att fylla i och skicka in bifogade ansökan (i vilken Du bl a skall ange användarnamn och lösenord) åtar Du Dig att iaktta dessa villkor när Du använder de delar av Tjänsten som Old Mutual Wealth gör tillgängliga för Dig.

1.2 Du är införstådd med att Old Mutual Wealth kan komma att be Dig om ett digitalt certifikat, i en för Old Mutual Wealth acceptabel form, för att Du skall kunna använda Tjänsten.

2. Old Mutual Wealths immateriella rättigheter

2.1 Alla immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätt) avseende den information på Extranet som görs tillgänglig genom Tjänsten ("Informationen"), tillkommer Old Mutual Wealth. Du får endast använda Informationen för Dina egna interna affärsändamål i Din egenskap av anställd eller auktoriserad av Old Mutual Wealth. Informationen får endast återges och införlivas med annan information som Du har tillgång till i den utsträckning detta är nödvändigt i den ordinarie affärsverksamheten antingen: för eget bruk (exempelvis i syfte att studera hur olika produkter har presterat); eller i syfte att förse Dina klienter med sådan ytterligare information eller rapportering som de efterfrågar.

3. Innehållet i Informationen

3.1 Old Mutual Wealth förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra innehåll, framställning, utförande, användaresurser och tillgänglighet för hela eller delar av Tjänsten.

3.3 Med förbehåll för vad som stadgas i artikel 3.2, kommer Old Mutual Wealth i skälig utsträckning att sträva efter att tillse att Tjänsten och Informationen är fria från datavirus. Old Mutual Wealth rekommenderar Dig dock att använda sedvanliga metoder för spårning av och skydd mot virus när du använder Tjänsten eller laddar ned Informationen.

3.2 Old Mutual Wealth ger inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, avseende Informationens eller Tjänstens riktighet, lämplighet, fullständighet eller kvalitet, och accepterar inget ansvar gentemot Dig till följd av att Du använder Informationen; all sådan användning sker på Din egen risk.

4. Tillgång från utlandet

4.1 Informationen ges ut i Sverige och Du bekräftar härmed att Du inte kommer att använda Tjänsten utanför Sverige.

4.2 Old Mutual Wealth lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, att Informationen eller tillgången till Tjänsten i Sverige är förenlig med tillämpliga nationella lagar eller förordningar eller att Informationen kan utnyttjas utanför Sverige utan att detta strider mot lag.

4.3 Vare sig Tjänsten eller Informationen eller del därav skall anses utgöra ett anbud eller erbjudande att sälja investeringar i något land.

5. Uppsägning

5.1 Vardera part kan säga upp detta avtal med 30 dagars uppsägningstid. Uppsägningen skall vara skriftlig.

5.2 Om Du:

  (a) har brutit mot något av dessa villkor; eller

  (b) enligt Old Mutual Wealths förmenande har brutit mot någon allmänt accepterad riktlinje om internet-användning och etikett (däribland restriktioner avseende olovlig reproduktion eller kopiering av mjukvara eller försök att kränka säkerhet); eller

  (c) Du är anställd av ett företag, ett handelsbolag eller en privatperson, eller är en person med auktorisation att erbjuda Old Mutual Wealth produkter till försäljning, och anställningen upphör eller auktorisationen återkallas;

kan Old Mutual Wealth säga upp avtalet med omedelbar verkan utan ytterligare skyldigheter gentemot Dig.

6. Överlåtelse

6.1 Du har inte rätt att överlåta eller upplåta någon del av Dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor.

7. Säkerhet

7.1 Du förbinder Dig att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder mot obehörig tillgång till eller röjande av Informationen för tredje man, mot förlust av eller skada i Informationen som vållas genom olyckshändelse gentemot eller av tredje man, och mot förlust av eller skada i Informationen som vållas genom olyckshändelse, oavsett i vilken form Informationen framställs eller lagras. Dessa åtgärder skall bl a inkludera följande:

  (a) Du åtar Dig att iaktta sekretess och säkerhet i förhållande till Informationen, Ditt användarnamn, lösenord samt digitala certifikat (om Du har ett sådant) och att inte röja information om sagda för tredje man;

  (b) Du har rätt att ändra Ditt lösenord. Du åtar Dig att ändra Ditt lösenord när en person som inte har rätt att använda eller ha tillgång till Ditt lösenord får tillgång till detta;

  (c) Du åtar Dig att omedelbart;

   (i) meddela Old Mutual Wealth, och

   (ii) avstå från att använda Extranet,

om Du till följd av byte av anställning (eller av annan anledning) inte längre äger rätt att använda Extranet eller Tjänsten. För att undvika missförstånd noteras att meddelande om byte av e-postadress inte skall anses utgöra sådant meddelande som krävs enligt artikel 7.1 (c) (i). Du är skyldig att återregistrera för tillgång till Extranet då Du byter anställning även om både Din gamla och nya arbetsgivare har ingått avtal med Old Mutual Wealth för tillgång till Extranet.

8. Tillämpning av villkor efter avtalets upphörande

8.1 Alla skyldigheter avseende sekretess, frihet från ansvar, skadeslöshet och friskrivning som ingår i dessa villkor skall överleva uppsägning av avtalet.

9. Jurisdiktion

9.1 Dessa villkor skall tolkas i enlighet med svensk rätt och parterna överenskommer att svensk domstol skall ha exklusiv behörighet att pröva eventuella tvister dememellan.

10. Cookies

10.1 Den här hemsidan använder filer som kallas “cookies”, vilka automatiskt samlar information från din dator för att du skall kunna använda vår hemsida på bästa sätt. Genom att acceptera dessa krav och villkor, tillåter du användningen av cookies – detaljerad information kan hittas på vår sida om integritets- & cookiepolicy